Maj - Marias måned
Siden middelalderen har Kirken indviet maj måned til Jomfru Marias ære. Jesuitterne indførte om-kring 1725 den smukke skik, at der i katolske hjem indrettes et "alter" (et bedested) til ære for Maria, prydet med blom-ster og lys, og hvor familien hver dag holder Maria-andagt - dvs. en stund med bønner og salmer til Jomfru Marias ære. Afdøde pave Johannes Paul II insisterede ved en af sine første generalaudienser (2. maj 1979) på at "maj måned er hendes måned". Særligt vigtigt er det dog her i maj at indvie sig og sine (familie, menighed…) - og hver dag i denne måned - til Jomfru Maria, så hun vil lede os og beskytte os på livets veje. Det kan man fx gøre med bønnerne i højre spalte.

Traditionel messe i København
Som forberedelse til en formel genoptagelse af Motu Propriets anvendelse i bispedømmet København, herunder anmodningen fra 2007 om messe på alle søn- og helligdage, har repræsentanter for Sankt Karl Borromæus gruppen et møde med Biskop Kozon i maj. Alle læsere anmodes om at forene sig med os og anråbe Guds Moder om forbøn for dette anliggende.

Nyt om Piusselskabet?
Som nævnt i forrige nummer af BP, skulle Pius-selskabet midt i april uddybe sit svar på Vatikanets læremæssige betingelser for en kanonisk regularisering. Pressen har fra midt i april været fuld af forlydender om, at svaret var "positivt" (se fx katolsk.dk) og at regularisering af selskabets 4 biskopper og godt 550 præster derfor var nært forestående. I skrivende stund vides endnu intet med sikkerhed, men læserne indbydes til, i Marias måned, at bede for Kirkens enhed også i denne konkrete sag.

Bønner til Guds Moder i Maj

I. Indvielse af maj til Guds Moder
Hellige Jomfru og Guds Moder Maria! Se, vi har smykket dit alter og knæler nu her for med barnligt sindelag at ære og påkalde dig. Vi glæder os over din enestående udvælgelse og himmelske herlighed. Vi lovpriser Herren, der har givet os dig til moder, og som har opfyldt dit reneste hjerte med øm kærlighed til os.

Elskeligste jomfru og moder! Til dig indvier vi dagen i dag og alle dage i denne måned. I dine milde hænder lægger vi tillidsfuldt os selv med legeme og sjæl, vore forhåbninger og glæder, vore bekymringer og lidelser. Måtte dit moder-hjerte finde behag i vore salmer og bønner, vore blomster og lys, ligesom det fryder sig over de himmelske lovsange, med hvilke englenes jublende skarer priser dig som deres frue og dronning. Amen.

II. Indvielse af os selv til Guds Moder
Hellige Jomfru og Gudsmoder, Maria! Vi har forsamlet os her for at lovprise dig og for at bevidne dig vor barnlige ærbødighed, vor tillid og kærlighed! Vi glæder os over den herlighed, den Almægtige har iklædt dig, og vi takker ham, fordi han har givet os dig til moder. Vi indvier og anbefaler os til dig og beder dig for stedse være vor forbederinde hos Jesus, din guddommelige søn. Vi forener os i denne maj måned i vor lovsang og bøn med Himlens engle, alle helgens skare og alle troende kristne, som priser dig salig.

Lad dit rene hjerte finde glæde i vor barnlige kærlighed til dig, vor Frelsers elskelige moder. O Himmeldronning! Se i din mildhed til os syndere, og før os hen til din søn, for at Han må være vort liv og vor evige frelse. Bed for os, at vi efter dette korte livs udlændighed, frelste ved din forbøn, med dig må se og tilbede Fader, Søn og Helligånd i al evighed. Amen.

(Salme- og bønnebog, s. 697f)

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 6/5 (4. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke kl. 18
Sø. d. 20/5 (Sø. e. Kr. Himmelfart) i Jesu Hjerte kirke kl. 18
Sø. d. 3/6 (Trinitatis) i Jesu Hjerte kirke kl. 18
Messe hver søndag i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.