Header

Første Missa solemnis siden 1969 - Deo Gratias!
Søndag den 17. maj fejredes den første levitmesse i Jesu Hjerte kirke siden 1969. Solemnis
Røgelseskarret forberedes til offertoriet. Foto: Lisbeth Rütz.

Celebranten, p. Luke Melcher, færdiggør for tiden sin doktordisputats i Rom. Han udtrykte ved den efterfølgende reception sin begejstring for dynamikken af det fællesskab, der samles om den traditionelle messe i København. Han kunne heller ikke skjule sin undren over, at der endnu ikke var fundet en løsning på præstesituationen, så der kan fejres messe hver søndag. Heldigvis går der ikke 36 år før næste levitmesse - den fejres efter planen søndag den 16. august i år, i anledning af p. Paul Marx’s 50 års præstejubiliæum. Herom mere i næste nummer af BP!

Katekese for voksne - og tilbedelse for alle!
Søndag 7. juni fra kl. 15.15 er der katekese for de 18-35 årige i Jesu Hjerte Kirke, og kl. 16:45 er der sakramental tilbedelse for alle, med særligt fokus på forbøn for kald til det gudviede liv. Mulighed for skriftemål under tilbedelsen. Som bekendt er der messe efterfølgende kl. 18.

Storbritanien viser vej…
Biskoppen af Plymouth, Mgr. Mark O'Toole, har annonceret sit ønske om at skabe bedre forhold for den traditionelle liturgi i hans bispedømme. Han har specielt besluttet at der skal være re-gelmæssige messefejringer med faste præster, så de troende får et egentligt menighedsliv.
Kilde: http://goo.gl/vGRd2K


Sommerlejr...
Klik her for opslag og info om sommerlejr i uge 31.

Hvorfor den traditionelle messe? -9

I 2009 gik Tysklands eneste trappistkloster, Mariawald, tilbage til den traditionelle ritus, efter 40 år med Paul d. VI’s. Abbeden, Dom Josef Vollberg, forklarer i et interview til dagbladet Tagespost (23/5 2013) om konsekvenserne:
Vi må ikke undervurdere den åndelige berigelse, som er fulgt af vores søgen og genopdagelse af kilderne. Vigtige egenskaber ved den kirkelige Tradition kan nu igen spille en betydelig rolle. Vores monastiske [klosterlige, red.] kald har sit udspring i Sankt Benedikts regel, som vi har afgivet løfte om at følge. Sankt Benedikts regel, og den Latinske Liturgi i den ældre form, udgør en symbiose, hvor den ene fostrer forståelsen og betydningen af den anden. Ligesom det Hellige Offer opofres dagligt, læser vi hver dag et uddrag af den Hellige Regel, og normalt er det min opgave at udlægge det. Og der er uden tvivl en stor sandhed i det gamle ord: “Bevar Reglen, og Reglen skal bevare dig”. Det må også siges, og med større vægt, at ingen kan overleve uden Messens Hellige Offer. Den tradi- tionelle form, i hvilken vi nu fejrer messen, passer os i meget høj grad. At genopdage århundreders visdom synes at hjælpe præsten til at blive mere præst, og munken til at blive mere munk. Der er ingen tvivl om at denne reform har forandret nogle af os. Også Mariawald har forandret sig. Men det er for meget at forlange at vi nu skulle kunne vurdere omfanget af denne forandring. Vi må overlade alt dette til Gud og til Hans Hellige Moder, som dette sted er viet til.
Kilde: Rorate Caeli 18/4 2015.

Mariawald
Messe i Mariawald, 2015
Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 7/6 (Kristi Legemsfest) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 21/6 (4. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 5/7 (6. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund  (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.