Header

Claus Hanke, RIP
Claus Hanke, som mange kender som den ældre herre, der sang med i koret, er død.  Selvom han havde nået 78 år, var han fuld af vigør, og hans død indtraf ganske uventet. Claus Hanke var en stor ven af den gregorianske sang, og plejede den som en niche ved siden af korsang i al almindelighed.  Hans glæde ved gregoriansk sang kom i sin tid til udtryk ved hans engagement i Schola Caeciliana under Michael Chesnutts ledelse.  Fra 2008 var Claus været en fast del af scholaen ved messerne efter gammel ritus i Jesu Hjerte Kirke.
Civilt var Claus cand.mag. i fysik og matematik, og fungerede som lærer ved Polyteknisk Læreanstalt (nu DTU). Han efterlader hustruen Bente og deres 4 børn.
Vi skylder Claus stor tak for hans engagement.  Messen 21/6 blev læst for hans sjælefred. Vore tanker og forbøn går til hans familie.

Anden Missa solemnis siden 1969 - tre fejringer i én
Søndag den 16. august fejres den anden levitmesse i Jesu Hjerte kirke siden 1969 (om den første, som fandt sted i maj, se forrige nummer af BP). Denne gang markerer den højtidelige form af messen hele tre glædelige begivenheder. Den første og liturgiske anledning er den eksterne fejring af Jomfru Marias Optagelse i Himlen, som siden 2006 har været højtideligholdt med Missa Cantata efter den traditionelle ritus.
De to andre anledninger føjer sig til den kontinuitetens hermeneutik som Pave Benedikt fremhæver som den rette vej til at forstå Kirkens væsen, og som særlig ses i den gode præsts trofasthed mod sit kald og sin vielse: vi markerer, at P. Paul Marx (OMI) i år kan fejre såvel sit 50 års præstejubilæum som sin 75 års fødselsdag. Pater Paul vil selv celebrere denne Missa Solemnis i den ritus, som han i 1965 blev viet i. Med dyb taknemmelighed kan vi tænke på de mange år, hvor han - i omskiftelige tider, og med mange forskellige opgaver, fra Grønland og Færøerne til Herlev og København - som sin navnebroder og elskede Kirkefader, den hel- lige Paulus, har ”stridt den gode strid, fuldført løbet, og bevaret troen” (2. Tim. 4, 7). 


Hvorfor den traditionelle messe? -10

p. MarxDen nye messe, hvor præsten har front mod menigheden, betoner måltidspræget i og med at præsten er vendt mod menighed- en. Der kan være en tendens til at reducere det hellige i den nye messe. Alteret har mistet sin betydning. Det er blevet reduceret til et bord. Men det er et helligt sted, som skal omgås med den største ærbødighed.
I den gamle traditionelle messe er det præsten, som leder Guds folk. Han og menigheden ser i samme retning. Han bringer Jesu Kristi offer til Faderen på alles vegne. Der er mere stilhed til at opløfte hjertet, og der er mere tid og plads til at være lyttende. Længslen efter at tilbede Gud ligger dybt i os. Og der er en hunger efter åndelighed - efter at lære Gud at kende. Den traditionelle messe imødekommer det behov.
En ting, som koncilet insisterede på, var at følge liturgireformerne op med grundig katekese. Det er desværre blevet forsømt, katekesen fulgte ikke med, og derfor ser vi det forfald, der er i Vesten. Kirken skal til at fokusere på voksenkatekese og på at evangelisere egne medlemmer.


Pater Paul Marx (OMI)
Katolsk Orientering 41 (8), 5. juni 2015, p. 7


Indsamling
Vi kan ikke med gaver give en værdig tak for det liv i Guds tjeneste, som fader Marx har givet Kirken og særlig katolikker i Danmark, på Grøn-land og på Færøerne. Men vi samler alligevel ind til en symbolsk erkendtlighed for som tak for Fa-der Pauls præstelige tjeneste gennem 50 år - at udtrykke vor taknemmelig- hed. Bidrag kan gives til Jacob Schwartz, som kontaktes via jacob.schwartz@dadlnet.dk.


Sommerlejr...
Klik her for opslag og info om sommerlejr i uge 31.

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 5/7 (6. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 19/7 (8. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 26/7 (9. Sø. e. Pinse) på Klitborg, kl. 10.30
Sø. d. 2/8 (10. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund  (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre, dog ikke i juli)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.