Header

Alle Helgen - Alle Sjæle
Den 1. november fejres Festen for Alle Helgen, dvs. for den “sejrende Kirke”, som består af alle de kendte og ukendte mennesker, som efter at have stridt den gode strid på Jorden, har opnået den evige salighed i Himlen. Den sejrende Kirke er vi alle kaldet til: men vejen dertil går gennem den stridende Kirke på Jorden, dvs. gennem kampen for at bevare og leve troen. Vi falder ofte i synd; men vi må altid igen rejse os, angre vore synder og gøre bod. Da vil vi engang – efter at have sonet vore timelige synder i Skærsilden, i den lidende Kirke – kunne slutte os til denne “utallige skare” af hellige, som Åbenbaringen taler om. Mange af de hellige – fx Moder Theresa – har understreget “hellighedens normalitet”: Vi er alle kaldet til at blive helgener!
En særlig aflad knytter sig til Festdagen. Vi kan således vinde fuldstændig aflad hvis vi, i nådens stand og frigjort fra alle timelige synder, besøger en kirke (mellem kl. 12 på Alle Helgens dag og midnat den flg. dag) og beder for de hellige sjæle og for den Hellige Fader.
Dagen efter Alle Helgens store fest, fejres Festen for Alle Sjæle. På denne dag kan vi vinde en fuldstændig aflad for en af de afdøde sjæle i skærsilden, når vi (i nådens stand og frigjort fra alle timelige synder) besøger en kirkegård og der beder for den afdøde. I hele november kan delvis aflad vindes på samme måde.

1/11 i København, 2/11 i Randers
Messen Alle Helgens Dag fejres i Jesu Hjerte kirke, København (sædvanlig søndagsmesse). Messen Alle Sjæles dag fejres mandag d. 2/11 kl. 18 i Jesu Hjerte Kirke i Randers.

Primitsvelsignelse 18/10
PEfter messen 18/10 modtog menigheden ved den traditionelle messe primitsvelsignelsen af den celebrerende præst, Fader Royce Gregerson fra bispedømmet South Bend i Indiana, USA. Fader Gregerson er for tiden licentiatstuderende i Rom. Man kan læse mere på: fathergregerson.com

Kollekter til præsterejser og kultusudgifter
Mange tak for generøse bidrag!

Kirken og ægteskabet - 2

1650. I dag er der en del katolikker i mange lande som lader skille juridisk og derefter indgår i nye verdslige parforhold. I troskab mod Jesu Kristi ord - ”den der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår hor mod hende; og hvis hun skiller sig fra sin ægtemand, og gifter sig med en anden, begår hun hor” - holder Kirken fast ved, at det nye ægteskab ikke kan anerkendes som gyldigt, hvis det første var det. Hvis de fraskilte gengifter sig verdsligt, befinder de sig i objektiv ulydighed mod Guds lov. De kan som følge heraf ikke modtage Eukaristien, så længe denne situation består. Synds- forladelse gennem Bodens Sakramente kan kun meddeles de, som har angret at de har brudt tegnet på Kristi pagt og troskab, og som er besluttede på at leve i fuldstændig afholdenhed.
1651. Overfor kristne, som lever i denne situation, og som bevarer troen og ønsker at opdrage deres børn på kristen vis, skal præsterne og hele sognet bevidne en opmærksom omsorg, så de ikke betragter sig som adskilte fra Kirken, i hvis liv de kan og skal deltage som døbte mennesker: de skal opmuntres til at lytte til Guds ord, til at deltage i Messens Offer, til at holde ud i bøn, til at bidrage til velgørenhed, til at opdrage deres børn i den kristne tro, til at udvikle en bodens ånd og praksis, og derved dag efter dag anråbe om Guds nåde.

Den katolske kirkes Katekismus, 1997

Kardinalernes advarsel
Tretten kardinaler sendte 5. oktober et brev til Pave Frans, hvor de gør indsigelse mod en række forhold ved den netop afholdte synode om Familien. De udtrykker dyb bekymring for den uklarhed og forvirring, som diskussionen om kommunion for gengifte kan skabe: der er grund til ”stor forsigtighed i vore diskussioner ved synoden, i betragtning af de liberale protestantiske kirkesamfunds sammenbrud i nyere tid, som forstærkes af deres opgivelse af centrale elementer i Kristen tro og praksis med henvisning til pastoral tilpasning”.
http://goo.gl/KJh1Tb

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 1/11 (Alle Helgen) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Ma. d. 2/11 (Alle Sjæle) i Jesu Hjerte kirke, Randers, kl. 18

Sø. d. 15/11 (25. Sø e. Pinse) i Jesu Hjerte, Kbh., kl. 18
Sø. d. 6/12 (2. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.