DIAKONVIET I TYSKLAND

Lørdag den 28. maj blev Martin Knudsen fra Silkeborg viet til diakon. Vielsen blev foretaget af Ærkebiskop Haas (Vaduz, Liechtenstein) ved en højtidelig ceremoni i Wigratzbad i Sydtyskland, hjemsted for Petersbroder-skabets europæiske præsteseminar. Også en gruppe af danske troende deltog.Martin Knudsen rejser efter sommeren til Australien for dér at virke i sit diakonat indtil sin præstevielse i 2006.

Diakon Martin Knudsen og Pastor Michael Hornbech-Madsen i Wigratzbad, efter ceremonien. Fotos fra diakonvielsen findes på www.fssp.org

 Hvorfor den traditionelle messe?

Hvad kan vi, her ti år efter offentliggørelsen af Motu propriet Eccleasia Dei, sige om balancen mellem succes og fiasko? Jeg mener det først og fremmest er en lejlighed til at vise vor taknemmelighed og sige tak. De forskellige kirkelige samfund som er opstået, takket være denne pavelige tekst, har medført et stort antal kald til præsteskabet og til det Gudviede liv. Disse mænd og kvinder yder deres tjeneste for Evangeliet i vor egen tid, fulde af iver og glæde og i dyb lydighed overfor Paven. Gennem dem er mange troende blevet bekræftet i glæden ved at kunne leve med liturgien og i deres kærlighed til Kirken, eller de har måske genfundet begge dele gennem dem. I mange bispedømmer - og de er ikke få - tjener de Kirken i samarbejde med biskopperne og i et broderligt forhold til de troende, som føler sig hjemme i den nye liturgi. Alt dette får os til i dag at udtrykke vor dybe taknemmelighed!
                            (fortsættes i næste nr.)
Joseph Kardinal Ratzinger
24. oktober 1988 (tale i anledning af 10 års jubilæet for Ecclesia Dei)


4. søndag e. Pinse hører vi i Evangeliet (Luk. 5,1-11) om den store fiskedræt på Genesareth Sø, et billede på de kommende Apostles og Kirkens mission, som også den Hellige Fader nævnte i sin første prædiken som Pave. Denne opgave er ikke altid let, selvom fangsten er stor. Men hvis vi virkelig tror: "Herren er mit lys og min frelse" (Introitus, salme 26), når vi virkelig er opfyldt af håbet om forløsningen i Kristus, kan vi udholde denne verdens prøvelser og skuffelser (Rom. 8, 18-23).

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 12. juni 2005 (4. sø. efter Pinse) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 10. juli 2005 (8. sø efter Pinse) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 14. august 2005 (13. sø. e. Pinse) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph 

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk