Sognet, der skulle nedlægges, lever igen…

(Kreuz.net, Amsterdam) Siden september 2006 virker Petersbroderskabet i Skt. Agnes kirken i Amsterdam, efter ønske fra menighedsrådet. Sognepræsten, Pst. F. Braam, går på pension i 2008. Bispedømmet kunne ikke finde en afløser. Dermed stod kirken overfor lukning.
Derfor indbød menighedsrådet den traditionelle Petersbroderskab til en 6 måneds prøvetid. Bekymringer for fremtiden var der da også, som det fremgår af aprilnummeret af broderskabets nyhedsbrev.
Men allerede tre måneder efter begyndelsen på det nye apostolat var antallet af deltagere i gudstjenesten massivt forøget. Antallet af skriftemål er endda vokset dramatisk. Petersbroderskabet har fundet ministranter. Der er igen unge mennesker og børn i kirken. Mange bliver til kirkekaffen efter messen.
Pst. Braam ønsker afløserne held og lykke. Med indføringen af den traditionelle liturgi har meget ændret sig: "Til søndagsmessen kommer mange troende som vi aldrig har set før."
Det har givet kirken et nyt ansigt. Også menighedens medlemmer er meget tilfredse med Petersbroderskabet. Judith Kolster husker det kritisk lave antal troende der endnu kom til søndagsmessen, og et kirkeligt liv i opløsning. Men så kom den unge præst [P. Martin Knudsen, red.], og vakte på kort tid sognet til live igen.
Sankt Agnes kirken er blevet et sted hvor mange begejstres for troen: "Den tridentinske Messes dybde har tiltrukket mange nye og har ført til interessante samtaler om behovet for en fordybelse i troen." 

 Andagt
ved cand. theol. Thomas Storgaard

Kristi Himmelfart

Luk. 24, 46 - 53.

Nu nærmer dagen for fejringen af Kristi himmelfartsdag sig. Hver søndag fejrer vi Jesu opstandelse fra de døde. En opstandelse, der er virkelig. Det er ikke blot en "forkyndt" opstandelse, en opstandelse i ord, som blot peger frem mod noget, som vi kender i forvejen. Nej, her er tale om en virkelig opstandelse i kød og blod. Efter opstandelsen følger himmelfarten. Hvorfor skal den til? Ja, det er ikke til for Jesu egen skyld. Men efter opstandelse skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle jordens folkeslag. Gud vil, efter at han har sendt sin søn til jorden, bygge sin Kirke på jord. Han vil ikke, at menneskene skal følge den brede vej, men at de skal følge Kristi vej. Hvor leder den os hen? Den leder os til Kirken - til den hellige messe - kort sagt den leder os til frelsen, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.


Menighedsrådsformanden siger, at den gamle messe er blevet fuldstændigtintegreret i kirkens liv: "selvom der kun er gået ganske kort tid, kan vi sige at sognets medlemmer er meget glade for denne udvikling". NOTE: Lad os bede for at noget tilsvarende snart må ske i Danmark!

Ekstra Messe i maj: Kristi Himmelfarts dag fejrer P. Martin Knudsen den hellige Messe på Inst. Skt. Joseph kl. 16

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 13. maj (5. sø. efter påske) kl. 16
Torsdag den 17. maj (Kr. Himmelfart) kl. 16
Søndag den 10. juni (2. sø. efter pinse) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk