Den Stille Uge
Passionstiden er helt viet til mindet om Frelserens lidelse og død. I denne tids anden uge, "den stille uge", læses Lidelseshistorien fire gange: Palmesøndag efter Matthæus, tirsdag efter Markus, onsdag efter Lukas og Langfredag efter Johannes. Skærtorsdag bringes det Allerhelligste efter Messen fra sakramentsalteret til en såkaldt "Grav" på et sidealter, eller i et kapel, hvor det hviler indtil Præsanctificatmessen Langfredag, og altrene afklædes til minde om, hvordan Herren blev berøvet sine klæder. Torsdag, fredag og lørdag bedes de såkaldte "mørke matutiner" eller "Tenebræ" hvor bl.a. Jeremias' berømte klagesange Lamentiones synges. Gloria Patri synges ikke, kun sorg præger disse længselsfulde bønner.
Palmesøndag mindes vi imidlertid endnu ikke så meget selve lidelsen, men mere Herrens triumferende indtog i Jerusalem. Siden Gregor den Stores tid har det været skik at indvie palmegrene og holde en højtidelig procession til minde om Jesu indtog i Jerusalem. Dagens Messe falder derfor i tre dele, palmeindvielsen, processionen og selve messen. De indviede grene holdes i hånden af de troende under processionen og medens lidelseshistorien læses, og tages efter messen med hjem.

Fortsættelsen....
Forløbet omkring pave Benedikts ophævelse af ekskommunikationen af de fire SSPX- biskopper var ikke optimalt. Pave Benedikt var ikke på forhånd orienteret om biskop Williamsons excesser vedr. Holocaust. Dette førte til en voldsom og personlig kritik af paven fra personer både i og udenfor Kirken. For at lade den timelige retfærdighed ske fyldest har Den hellige Fader den 12. marts

skrevet et historisk brev til verdens biskopper. Det sker kun meget sjældent at paven skriver et personligt brev. Det kan læses i sin helhed her.
Brevet kan ikke kondenseres, men her skal følgende punkter nævnes:
1. For at understrege alvoren i de spørgsmål, som skiller SSPX fra Den hellige Stol, planlægger paven at kommisionen Ecclesia Dei tilknyttes Troslærekongregationen.
2. SSPX tæller 491 præster, 215 seminarister, 6 seminarier, 88 skoler, 2 universitetsinstitutter, 117 brødre, 164 søstre, og tusindvis af troende. Paven ønsker, at de alle vender tilbage til den fulde enhed med Rom, og derfor er ophævelsen af ekskommunikationerne en sand økumenisk gestus.

Et år
Der er nu gået et år med regelmæssig fejring af den traditionelle messe i Jesu Hjerte Kirke. Det skete i overensstemmelse med det pavelige motu proprio Summorum Pontificum. Der blev søgt om messe på alle søn- og helligdage. Det som umiddelbart kunne gives var to søndage om måneden.
Carsten Günther og Gideon Ertner besøgte - som et forsøg på at gøre status - biskoppen den 24. marts. Biskoppen så sig for nærværende ikke i stand til at stille flere ressourcer til rådighed, men i fald de troende selv kan gøre en forskel, vil aktiviteten kunne udvides. P. Marx OMI vikarierede ved fejringen af den traditionelle messe i marts måned, og stiller sig postivt overfor et fortsat engagement. En mulighed er derfor at udvide med "den 5. søndag" de måneder hvor det er relevant. Messe hver søndag efter gammel ritus forudsætter yderligere velvilje fra herboende præster. Lad os bede.........

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag d. 5/4
(Palmesøndag) kl. 18
Søndag d. 19/4 (Hvide søndag) kl. 18
Søndag d. 3/5 (3. sø. efter påske) kl. 18 

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).