Pavens besøg i Fatima
Pave Benedikts besøg i Portugal havde som et af højdepunkterne besøget i Fatima, hvor Jomfru Maria åbenbarede sig i 1917. Her bad Paven bl.a.: Vor Frue, Moder for alle mennesker, jeg kommer til dig som en søn der besøger sin Moder, og jeg kommer i fællesskab med en skare af brødre og søstre. Som Peters efterfølger - som det blev betroet at lede Kristi Kirke i dens kærlighedstjeneste, og at befæste alle i tro og håb - ønsker jeg til dit Hellige Hjerte at frembære de glæder og håb, og de problemer og bekymringer, som fylder disse dine sønner og døtre som er forsamlede her eller som beder med os i fjerne egne. Mildeste moder, som kender enhver af dem ved navn, du kender deres ansigter og livshistorie, og du elsker enhver af dem med en moderlig godhed, som strømmer ud fra selve den Guddommelige Kærligheds hjerte. Jeg betror og indvier dem alle til Dig, Allerhelligste Maria, Guds Moder og vor Moder. Ligeledes i Fatima indviede Paven ganske særligt sig selv og alle Verdens præster til Vor Frue: Bevar os med din renhed, vejled os med din ydmyghed, og indhyl os i din moderlige kærlighed, som afspejles i så mange sjæle som er viet til Dig, som er blevet vor sande åndelige Moder. Kirkens Moder, vi præster vil være hyrder som ikke nærer sig selv, men som giver sig selv til Gud for deres brødre, og deri finder deres lykke. Ikke kun ved ord, men med vore liv, vil vi hver dag ydmygt gentage vort: "Her er jeg". Vejledt af dig vil vi være den Guddom-melige Nådes apost-le, og hver dag i glæde fejre Alterets Hellige Offer.
Kilde: www.vatican.va

 Hvorfor den traditionelle messe?

Hvis der er noget guddommeligt blandt menneskets vilkår, som kunne vække misundelse blandt Himlens indvånere (hvis de da nogensinde kunne rammes af en sådan lidenskab), så er det utvivlsomt Messens Allerhelligste Offer, i hvilket mennesker … på Jorden erfarer en slags forsmag på Himlen. Hvor ivrigt må derfor de dødelige stræbe efter at bevare og beskytte dette uvurdelige privilegium med al skyldig tilbedelse og ærefrygt, og altid våge over at ingen fejltrin fornærmer de engle, som sammen med mennesker tilbeder dette offer.

(Pave Urban VII, 1634)


Hvad der var sandt i går, er sandt i dag!
I et hyrdebrev udsendt af de nordiske biskopper 14. maj slås det fast, at den pavelige rundskrivelse Humanae Vitae (1968) fortsat har fuld gyldighed og aktualitet:
De nordiske biskopper tilslutter sig på ny "Humanae Vitae"s budskab og holder også fast ved dens aktualitet, sådan som pave Benedikt XVI udtrykte det i sin tale på 40-årsdagen for offentliggørelsen af rundskrivelsen: "Kirkens læreembede kan ikke give afkald på altid at overveje de grundlæggende principper for ægteskab og forplantning på en ny og dybere måde. Hvad der var sandt i går, er stadig sandt i dag."
Specielt må her fremhæves det udtrykkelige forbud mod kunstig prævention, som Paven i sin rundskrivelse gentog i lyset af den udvikling i teknologi og praksis, som fandt sted i 1960'erne. Biskopperne fremhæver den tilhørende forpligtelse til pastoral omsorg. Specielt har unge mennesker og ægtepar brug for opmuntring og støtte fra engagerede præster. Det er deres opgave både at forkynde den uforfalskede sandhed og uselvisk at hjælpe disse mennesker i deres udfordringer. Kilde: www.katolsk.dk 

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 6/6 (2. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 13/6 (3. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund kl. 18
Sø. d. 20/6 (4. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 27/6 (5. Sø . e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 4/7 (6. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk