For større harmoni i Kirken…
Det var med overraskelse, at medlemmer af Jesu Hjerte menighed, som går til messen efter ekstraordinær form, modtog sogne-bladet i slutningen i august. Her meddeler menighedsrådet overraskende, at p. Hornbech-Madsen ikke længere ønsker at fejre denne messe, og at man af den grund har indstillet til biskop Kozon, at messen ikke længere skal fejres i Jesu Hjerte Kirke. Vi finder det betænkeligt, at menighedsrådet ikke forinden har kontaktet nogen af de berørte menighedsmedlemmer.
Med udgangspunkt i meddelelsen i menighedsbladet må det være på sin plads at påpege, at indførelsen af den gamle messe som del af Jesu Hjerte Kirkes messeplan er begrundet i Pave Benedikts motu proprio Summorum Pontificum (se tekstboks) og er sket efter passende ansøgning i medfør af dette pavelige dokument. Ordningen afhænger altså ikke af enkeltpersoner.
Omend messerne er en del af Jesu Hjerte Kirkes messeplan, har det hidtil været praksis, at den logistik og de udgifter, som messerne har medført, fuldt og helt påhviler de troende som deltager i disse messer. Der ligger altså et betydeligt lægmandsengage-ment bag disse messer. Det er et arbejde som ikke blot udføres af hensyn til egen smag, men også for at berige Jesu Hjerte kirke - flere messer, flere troende og dertil bidrag til sognet fra kollektkurven.
I følgebrevet til Summorum Pontificum har paven følgende at sige om den ekstraordinære messeform: "Hvad tidligere generationer har anset for helligt, forbliver også helligt og storslået for os og kan ikke pludseligt være helt forbudt eller endnu værre: betragtes som skadeligt. Det påhviler os alle at bevare de rigdomme, der er kommet til udvikling i Kirkens tro og bøn, og at lade dem få deres rette plads." Endvidere udtrykker han sit håb om at de to former af den romerske ritus vil "være gensidigt berigende" for hinanden.

Også hos os gælder Motu Propriets opfordring om at " undgå splid og (…) fremme hele Kirkens enhed". Lad os bede for bedre harmoni, især i praksis.

Uddrag af Pavens Motu Proprio "Summorum Pontificum " (2007)

5.1. I sogne, hvor der vedvarende findes en gruppe af troende, som er tilhængere af dentidligere liturgiske tradition, skal sognepræsten velvilligt tage imod deres anmodning om at fejre Den hellige Messe efter det i 1962 udgivne romerske missales ritus. Han skal påse, at disse troendes vel bliver bragt i harmonisk samklang med den almindelige pastorale omsorg for sognet, under biskoppens ledelse efter bestemmelsen i Canon 392,8 ved at undgå splid og ved at fremme hele Kirkens enhed. (…)
5.3. Hvis troende eller præster anmoder derom, skal sognepræsten også tillade messefejringer i den ekstraordinære form i forbindelse med særlige omstændigheder, f.eks. bryllupper, begravelser eller specielle lejligheder som f.eks. valfarter. (…)
7.1. Hvis en gruppe af troende lægfolk ikke måtte opnå, hvad den efter artikel 5, § 1, anmoder om, skal den underrette stiftets biskop. Biskoppen bedes indtrængende om at imødekomme deres ønske. Hvis han ikke kan sørge for en messefejring af denne art, overdrages sagen til den pavelige kommission Ecclesia Dei.

(Dansk oversættelse fra det private nettidsskrift www.catholica.dk , hvor dokumentet og Pavens følgebrev kan læses i sin helhed)


Godt nyt fra Lund
Ved Skt. Thomas kirke i Lund fejres den traditionelle messe nu 1., 2. og sidste søndag i hver måned - mod hidtil to månedlige messer.

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 3/10 (19. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 10/10 (20. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund kl. 18
Sø. d. 17/10 (21. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 31/10 (Kristus Konge) i Skt. Thomas kirke, Lund kl. 18
Sø. d. 7/11 (23. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk