P. Martin Knudsen i København

Pater Martin Knudsen FSSP, som for tiden arbejder i Amsterdam, besøger København i begyndelsen af november, og fejrer en række messer fra 4. november til og med 7. november (se "Messetider" nedenfor vedr. tid og sted). Der vil være lejlighed til skriftemål ifm. messerne.

Møde med biskoppen
Pave Benedikts motu proprio "Summorum Pontificum" trådte i kraft september 2007. Paven udbad sig på daværende tidspunkt en evaluering efter tre år, det vil sige i år. Borromæusgruppen har som led i denne proces udfærdiget en rapport - se modsatte spalte nederst. Det har også givet anledning til et møde med biskoppen. Konklusionen på mødet blev, at de messer, som fejres i Jesu Hjerte Kirke to gange om måneden har en berettigelse og bør fortsætte. For så vidt angår den præstelige betjening er det nødvendigt med støtte uden for landets grænser for at opfylde målet. Biskoppen vil overveje hvordan dette kan formaliseres fremover. Endvidere var der også drøftelser, om de udgifter, som oppebæres, kan gå via eks. Ansgarstiftelsen for at opnå skattefordel.

Den parakonciliære ideologi

Der er, hvad vi kan kalde den konciliære, eller rettere den para-konciliære ideologi, som blev påtvunget Koncilet [2. Vatikan-koncil, red.] og som overskyggede det. Med dette udtryk menes ikke noget som vedrører koncilets tekster, eller (endda mindre) deltagernes hensigter, men derimod den almindelige fortolkningsramme, som koncilet blev holdt i, og som fungerede som indre betingelser for den efterfølgende læsning af koncilets beslutninger og dokumenter. Konci-let er faktisk ikke den para-konciliære ideologi, men den findes i de kirkelige miljøers udvikling og i de måder koncilet er blevet formidlet på, og har i det store hele udvirket en forplumring af koncilet. Blandt de historiske forudsætninger for koncilets konsekvenser må man bestemt erkende 1968-revolutionen, hvis udgangspunkt er et brud med fortiden og en radikal omskrivning af historien. I den para-konciliære ideologi betyder 1968 en ny form af Kirken, som er i modstrid med fortiden, også selvom nogle af rødderne til dette brud var til stede en tid forinden i visse kirkelige kredse. 

Kardinal G. Pozzo, foredrag 3. juli 2010. Kilde: www.fssp.org


Rapport til Rom om messerne i København
Sankt Karl Borromæus Gruppen har, med tilladelse og følgeskrivelse fra biskop Kozon, indsendt en rapport om messefejringerne efter den ekstraordinære form af den romerske ritus til den kompetente myndighed i Rom, dvs. den pavelige kommission "Ecclesia Dei". Rapporten beskriver såvel fremskridt som problemer, og dækker perioden fra 1996 til i dag, med særlig vægt på de seneste tre år.

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
To. d. 4/11 i Sct.Mariæ kirke, Frederiksberg, kl. 17.30
Fr. d. 5/11 kl. 9 og Lø. 6/11 kl. 10, begge i Jesu Hjerte kirke
Sø. d. 7/11 (Alle Helgen fejres) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 14/11 (24. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund kl.18
Sø. d. 21/11 (Sidste Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl.18
             Sø. d. 28/11 (1. Sø. i Adv.) i Skt. Thomas kirke, Lund kl. 18
             Sø. d. 5/12 (2. Sø. i Adv.) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk