Summorum Pontificum fik betydning i Kroatien

Da Pave Benedict for nylig besøgte Kroatien, blev han som billederne viser bl.a. hilst velkommen af troende, som med et banner sagde "Tak for Summorum Pontificum". Nogle måneder forinden havde Ecclesia Dei kommissionen, som har ansvar for motu propriets gennemførelse i hele verden, nemlig pålagt ærkebiskoppen af Zagreb at imødekomme den anmodning om fejring af messen, som en gruppe af katolikker havde indgivet, og som han først havde afslået. Nu fejres messen hver søndag i Zagreb. Med det opklarende dokument, "Universae Ecclesia", vil lignende forløb sikkert blive hyppigere.
Kilde: http://rorate-caeli.blogspot.com/ 2010/12/pced-intervenes-in-croatia.html

 

Messe nu også i Kiel…
En glædelig udvikling lidt nærmere Danmark finder vi også i Kiel, hvor Petersbroderskabet nu månedligt fejrer messe i Skt. Bonifatius kirken. Et billede fra den første gang 19/6. Som billedet fra messen ovenfor viser, kan en ganske "moderne" kirke også fint rumme Traditionen. De næste messer i Kiel fejres 17/7 og 21/8. Her er en oplagt mulighed for vore syddanske venner!

Uddrag af "Universae Ecclesiae"

[Fra indledningen, om bestemmelsernes formål]
Det apostoliske brev "Summorum Pontificum" af den hellige Fader…har gjort den romerske liturgis rigdomme mere tilgængelige for den universelle Kirke. (…) Med dette motu proprio har den hellige Fader, pave Benedikt d. XVI., givet en universel lov for Kirken, som skal etablere nye regler for brugsformen af den romerske liturgi fra 1962. (…) Motu propriet har til formål at:
1. Tilbyde alle de troende den romerske liturgi i den gamle form, som må betragtes som en kostelig skat der skal bevares;
2. Effektivt at garantere og sikre den ekstraor-dinære form til alle som beder om den, givet at brugen af den romerske liturgi fra 1962 er en mulighed som gives for de troendes bedste, og derfor skal fortolkes på en måde der tilgodeser de troende, der er den vigtigste målgruppe (for den nye mulighed);
3. At fremme forsoningen i Kirkens hjerte. (…) 
[Specifikke præciseringer af motu propriet]

Art. 14: Det er den almindelige biskops opgave at tage alle nødvendige midler i brug for at sikre respekten for den ekstraordinære form af den romerske ritus, i flg. motu propriet…
Art. 15: Hvis en præst lejlighedsvist kommer til en kirke eller oratorium med nogle troende, og ønsker at fejre messen i dens ekstraordinære form… skal sognepræsten eller rektoren for kir-ken, eller den ansvarlige præst, tillade dette, under hensyn til andre fejringer i kirken.
Art. 17: I tilfælde af ret små grupper [som i flg. SP anmoder om messen] kan de bede biskoppen udpege en kirke hvor disse fejringer kan foregå, mhp at fremme deltagelsen og værdigheden af den hellige messe.
Art. 21: Biskopper skal tilbyde deres præster muligheden for at blive passende uddannet til at fejre den ekstraordinære form. Dette gælder også ved præsteseminarier…
Art. 22: I bispedømmer uden kvalificerede præ-ster, kan biskoppen bede om hjælp fra institutter oprettet af den pavelige kommission Ecclesia Dei…
Art. 26: Den hellige Messes læsninger [epistel og evangelium] kan læses enten kun på latin, eller på latin efterfulgt af et verdsligt sprog, eller, i stille messer, kun på et verdsligt sprog.

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 3/7 (Hl. apostle Peter og Pauls fest) iJesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 17/7 (5. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 6/8 (8. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 13/8 (9. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk