Større enhed i Kirken på vej?
I højre spalte bringer vi en pressemeddelelse fra Troslærekon-gregationen, som egentlig ikke behøver anden kommentar end den, at alle katolikker må bede for Kirkens enhed i Sandhed. Vi kender ikke indholdet af den læremæssige "præambel" som omtales, eller af den kirkeretlige "ordning" af præste-broderskabets stilling i Kirken, som vil følge dettes mulige accept af "præamblen". Men vi kender alle betydningen af enhed for Kirken og anliggendet anbefales derfor til alles forbøn.

Julemesse i Jesu Hjerte kirke
Lisbeth Rütz har sendt os dette billede af en julemesse i Jesu Hjerte kirke. Billedet er åbenlyst taget for nogle år siden. Den selv-samme messe er siden 2008 ble-vet regelmæs-sigt fejret i kirken, og tjener som et særligt og herligt tegn på den kontinuitetens hermeneutik, som Pave Benedikt har talt og virket for siden begyndelsen af sit pontifikat i 2005.

p. Dreesbach
Søndag den 2. oktober fejrer p. Dreesbach messen efter ekstraordinær form i Jesu Hjerte Kirke. Han har virket som militærkapellan i Hamborg, og dette har netop givet mulighed for med mellemrum at assistere i København. Fra nytår bliver han kaldt hjem til Aachen til et nyt hverv, og derfor inviteres der til reception efter messen 2/10 for at takke p. Dreesbach.

Kommuniké fra Troslærekongregationen

Vatikanstaten, 14/9 2011
Den 14. september 2011 blev et møde afholdt i Troslærekongregationens kontorer, med delta-gelse af Hans Eminence kardinal William Levada, Præfekt for denne kongregation og præsident for den Pavelige commission Ecclesia Dei, Hans Excellence, Ærkebiskop Luis Ladaria, S.J., sekretær for denne kongregation, Monsignor Guido Pozzo, sekretær for den Pavelige kommission Ecclesia Dei, Hans Excellence, Biskop Bernard Fellay, generalsuperior for Sankt Pius den X's præstelige broderskab, og præsterne Niklaus Pfluger og Alain-Marc Nély, broderskabets generalassistenter.
(…)
På baggrund af de anliggender og anmodninger, som blev fremlagt af Sankt Pius den X's præstelige broderskab, angående den katolske Tros fuldstændighed, i betragtning af det andet Vatikankoncils herme-neutiske brud med agtelsen for Traditionen - en hermeneutik, som blev nævnt af Pave Benedict XVI i hans tale af 22. december 2005 til den Romerske Kurie - tager Troslærekongregationen det som en fundamental basis for en fuld forsoning med den Hellige Stol, at broderskabet accepterer den læremæssige Præambel ["forud-sætning"] som blev fremlagt ved mødet den 14. september, 2011. Denne præambel fremsætter nogle af de læremæssige principper og kriterier for fortolkningen af den katolske lære som er nødvendig for at sikre troskab overfor Kirkens læremyndighed og til sentire cum Ecclesia ["at føle sig i Kirken", red.], mens den lader det være åbent for retmæssig diskussion at studere og teologisk forklare enkelte udtryk og formuleringer i det andet Vatikankoncils tekster, og i den lære som fulgte det. Ved det samme møde blev også fremlagt nogle elementer af en kanonisk ordning for Sankt Pius den X's præstelige broderskab, som ville følge en mulig og forhåbentlig forsoning.

Kilde: http://visnews-en.blogspot.com/2011/09/ communique-concerning-society-of-st.html

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 2/10 (16. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 9/10 (17. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 16/10 (18. Sø. e.Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 30/10 (Kristus Konge) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 6/11 (21. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk